طول عمر اینورتر درایو صنعتی

طول عمر اینورتر درایو به چه عواملی بستگی دارد