انواع رکتیفایر ترمز

انواع ترمز الکتروموتور و کاربرد هر کدام